قیمت و خرید عمده اقلیم نما | عمده فروشی زودل
اقلیم نما
گزارش محتوای نادرستگزارش محتوای نادرست

توضیحات محصول

  • ایران
  • پایشگر تدبیر افزار
  • شبکه و سرور
  • موجود
  • یکسال پشتیبانی رایگان
  • 15 سال
  • دارد
  • بر روی محیط یکپارچه پایگاه داده جغرافیایی
  • کلیه بنادر

توضیحات

-انجام محاسبات نقشه رستری مقدار عددی پارامتر هواشناسی انتخاب شده توسط کاربر در محل ایستگاهها و به روش گرادیان ارتفاعی و براساس نقشه مدل رقومی ارتفاعی

-انجام اصلاحات لازم در نقشه های رستری محاسبه شده براساس گرادیان ارتفاعی، به روش توزیع مکانی خطای محاسبه شده در محل ایستگاههای مشاهداتی هواشناسی

-استفاده از انواع روابط رگرسیونی بین پارامترهای هواشناسی ایستگاه و مشخصات ایستگاه مانند روابط خطی، روابط نمایی و روابط لگاریتمی در محاسبات نقشه رستری

-ذخیره کلیه مراحل و مفروضات و نتایج نقشه های محاسباتی هواشناسی به روش گرادیان ارتفاعی و گرادیان ارتفاعی اصلاح شده در پایگاه داده منابع آب

-تهیه نقشه های رستری پارامترهای مشاهداتی آب زیرزمینی به روش های مورد استفاده زمین آمار در منابع آب

-ذخیره کلیه مراحل و مفروضات و نتایج نقشه های محاسباتی آب زیرزمینی به روش های متداول زمین آمار در پایگاه داده منابع آب

-امکان محاسبه شاخص های آماری (متوسط، حداقل و حداکثر) نقشه های رستری محاسبه شده، برای هریک از محدوده های تعریف شده در پایگاه داده جغرافیایی

-تعریف، ذخیره و بازیابی گزارش پویای نقشه ای ترکیب نقشه رستری و نقشه های برداری از موجودیت های ذخیره شده در پایگاه داده جغرافیایی

-تعریف، ذخیره و تهیه نقشه های رستری محاسباتی با استفاده از روابط تعریف شده توسط کاربر بصورت ماكرو و به زبان VB Script در محیط پایگاه داده جغرافیایی

 

قیمت عمده اقلیم نما را از فروشنده دریافت کنید.

با ارسال درخواست، اعلام میکنم که شرایط و مقررات را مطالعه کرده و پذیرفته ام.

Loading...